Aanpak wateroverlast Elspeet

Bericht Gemeente Nunspeet

5 november 2018

Werkzaamheden bij de Hervormde Kerk

Bij de kerk zijn tot nu toe 27 skeletten gevonden. Ook is er een (vermolmd) munitiekistje uit de tweede wereldoorlog gevonden. Deze bevatte ‘levende’ munitie en een granaat. Normaal bevat zo’n kistje 4-6 granaten. De EOD heeft deze niet gevonden. De munitie en granaat zijn afgevoerd.

 
Open dag infiltratievoorziening

Op maandag 12 november wordt er door Trewatin (producent van de stenen watertafels) een open dag georganiseerd over de infiltratievoorziening voor omwonenden, belangstellenden en genodigden. Er wordt dan uitleg gegeven over (al deels aangebrachte) infiltratievoorziening.

Evaluatie aanpak wateroverlast in Elspeet

De Gemeente Nunspeet heeft een vervroegde evaluatie uitgebracht naar aanleiding van de stortbui op 9 augustus 2018. 

Lees hier het bericht

Persbericht Gemeente Nunspeet

5 oktober 2018

krantenbericht aanleg infiltratieberging

Aanpak Nunspeterweg tbv wateroverlast 

6 december 2017

In 2017 zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

 • Van Slotenerf: De speeltuin is vernieuwd en onder de speeltuin zijn infiltratiekratten aangebracht.

 • Nunspeterweg: Van de zomer is er een infiltratieleiding aangelegd in de Nunspeterweg. Deze leiding is aangesloten op het infiltratieriool dat afvoert richting de Nachtegaalweg en het buitengebied. Volgend jaar wordt er een overloop gerealiseerd naar een nog aan te brengen krattenveld bij de Dorpskerk. In de herfst bleek dat de afvoerputten vervuild raakten met blad en eikels. Hierdoor liep het water langzaam weg. De gemeente zoekt naar een oplossing om vervuiling te verminderen en zal extra onderhoud uitvoeren aan de kolken in de herfst periode.

 • Er is een bewonersavond gehouden voor de bewoners van de Haverweg. In de Haverweg zal een infiltratieriool en krattenveld worden aangebracht. De bestaande woningen zullen zoveel mogelijk worden afgekoppeld.  

 • De greppels aan de Stakenbergweg zijn doorgerekend. Ter plaatse van de kruising met de Merelweg, zijn 4 bomen verwijderd die een goede doorstroming belemmerden. In 2018 zal verder gekeken worden naar de werking van de greppels. Hierbij zal ook het gebied rondom de Schaapskooi bekeken worden.

 

Voor 2018 staan o.a. de volgende maatregelen voor uitvoering:

 • Van Slotenerf: Er worden infiltratiekratten aangebracht onder de parkeerplaatsen. De omliggende woningen worden hierop aangesloten.

 • Onder het parkeerterrein van de Dorpskerk, wordt een krattenveld aangebracht van circa 1.300m3. Naast het bergen van water van het parkeerterrein, zal er ook een overstort gemaakt worden van het infiltratieriool. Voor deze werkzaamheden is een Omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in maart 2018 starten en circa 6 weken in beslag nemen.

 • De Brink: In plangebied De Brink is rekening gehouden met het bergen van water en het doorstromen van water vanuit de Vierhouterweg en de Binnenweg. De werkzaamheden aan De Brink starten naar verwachting in April 2018.

 • Eind 2018 wordt er een Evaluatie gedaan van genomen maatregelen in fase 1 en welke maatregelen er gedaan worden in fase 2.

 

Diversen:

 • Het hemelwater moet afgevoerd worden naar het buitengebied. Op het terrein dat is aangekocht door dokter Peters komt een strook van 5 meter breed, waarover water wordt afgevoerd richting de Merelweg.

 • De kruising Nachtegaalweg – Staverdenseweg wordt aangepast, zodat hemelwater kan doorstromen. De uitvoering hiervan hangt mede af van de uitvoering van De Brink en de exacte uitvoering van het terrein van Peters.

 • Aan de Nunspeterweg en Staverdenseweg zijn een aantal percelen met een groot verhard oppervlak. De gemeente wil in overleg met deze eigenaren om, voor zover nog niet gerealiseerd, deze terreinen af te koppelen.

 • Zolang nog niet duidelijk is wat er op of met de locatie Da Costa School gebeurd, zullen er nog geen maatregelen uitgevoerd worden op het terrein van de school en/ of in de Vierhouterweg. De juiste maatregelen kunnen pas bepaald worden als duidelijk is wat er met of op deze locatie gaat gebeuren.

Door de gemeente Nunspeet is een afkoppelsubsidie beschikbaar gesteld. Wij willen u oproepen om ook uw woning en/ of terrein af te koppelen. Ook als u niet direct met wateroverlast geconfronteerd bent. Elke vermindering van hemelwater afvoer via het riool helpt. Voor de subsidie regeling zie de volgende link:  http://www.nunspeet.nl/inwoner/afkoppelen-regenwater-subsidie_45179/

Aanpak Nunspeterweg tbv wateroverlast 

27 juli 2017

Bekijk het de foto's van de Nunspeterweg om wateroverlast te voorkomen.

Operatie Steenbreek en zonnebloem wedstrijd

6 juni 2017

Bekijk het bericht van Hoveniersbedrijf Stip op Facebook.

Of bekijk de informatie over Operatie Steenbreek op de website van Hoveniersbedrijf Stip.

Operatie Steenbreek in Elspeet

2 mei 2017

Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe, de dorpsvereniging en hoveniersbedrijf Stip is de gemeente Nunspeet bezig met acties om de inwoners van Elspeet te stimuleren hun tuin te vergroenen en hun hemelwater af te koppelen. Vorig jaar is in dit kader een Regenmarkt gehouden waarbij er veel aandacht is gevraagd voor het afkoppelen en de daarbij behorende afkoppelsubsidie.

Operatie Steenbreek

 

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de inwoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren. Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Inwoners die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat ca 40-50% van het verhard oppervlak in bezit is van particulieren. 

Acties

 

Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe, de dorpsvereniging en hoveniersbedrijf Stip is de gemeente Nunspeet bezig met acties om de inwoners van Elspeet te stimuleren hun tuin te vergroenen en hun hemelwater af te koppelen. Vorig jaar is in dit kader een Regenmarkt gehouden waarbij er veel aandacht is gevraagd voor het afkoppelen en de daarbij behorende afkoppelsubsidie. Vanaf april zijn er de volgende activiteiten gepland:

 • A5 Bloemenzaad: op de scholen worden A5 papieren met bloemenzaad uitgedeeld. Kinderen kunnen deze zelf zaaien en kweken.

 • Zonnebloemwedstrijd: er wordt later dit jaar een zonnebloemwedstrijd georganiseerd.

 • Steenbreek-bak: voor alle inwoners van Elspeet is een GRATIS SteenBreek Bak bouwpakket af te halen bij hoveniersbedrijf Stip! Dit pakket bestaat uit een bloembak van 90x30cm, een zak Cocopeat Moestuin grond en een zakje bloemen of groentenzaad naar keuze! 

 • Kant en klare oplossingen: voor het afkoppelen van hemelwater in de tuin zijn diverse oplossingen, deze zijn ook te bekijken bij hoveniersbedrijf Stip. Een aantal standaard oplossingen zijn uitgewerkt met voorbeelden en prijzen. Indien wenselijk kan Stip hierbij ook al rekening houden met onze afkoppelsubsidie.

Inloopmorgen bij Hoveniersbedrijf Stip

 

Iedere zaterdag is er bij Hoveniersbedrijf Stip een inloopmorgen en kunt u bij hen terecht. Op de andere dagen dient u een afspraak te maken om op bezoek te komen. Zij kijken graag mee naar uw situatie om zo een oplossing op maat te maken. Ook verzorgen zij gratis de subsidieaanvraag om in aanmerking te komen voor onze afkoppelsubsidie.

Bomen gerooid

22 maart 2017

Vorige week zijn er 4 bomen aan de Stakenbergweg gerooid. Deze 4 bomen belemmerden de werking van de geul, die in verbinding staat met de geul langs de Merelweg.

Deze geul verzorgt een deel van de afwatering vanaf de Noordzijde van het dorp. In de tweede helft van dit jaar onderzoekt de gemeente of er ook aanpassingen aan de geul nodig zijn om de werking te optimaliseren. 

In 2016 zijn de volgende maatregel uitgevoerd:

 • Er is een wadi aan de Hogeweg aangelegd. Het water dat over de Hogeweg en het Vliersepad richting de kern stroomt, wordt door lijngoten opgevangen en afgevoerd naar de wadi. Het water wordt hier in verzameld en kan langzaam in de ondergrond infiltreren.

 • De schotten die in de Infiltratieleiding zitten zijn verwijderd, tot ter hoogte van de Nachtegaalweg. 

 • Haverweg: De hemelwaterafvoeren van de nieuwbouwwoningen zijn afgekoppeld. Dit houdt in dat het hemelwater niet in het vuilwaterriool komt, maar is aangesloten op een infiltratievoorziening. Vanuit deze voorziening infiltreert het water in de ondergrond en wordt de belasting op het riool gereduceerd.

 • Aan de Whemelaan in Nunspeet is een wegvak aangelegd met Aquaflow. Hierbij is een waterbufferlaag van 300mm grind aangelegd, direct onder de bestrating. De kolken zijn aangesloten op deze laag. Het grindpakket kan 80mm waterhoogte bergen. Bij gebleken geschiktheid en werking, kan dit systeem ook in Elspeet worden toegepast. Voor meer informatie zie www.aquaflow.nl

 
Voor 2017 staan, tot nu toe, de volgende maatregelen ter uitvoering:

 • Van Slotenerf: Voor de zomer wordt de speeltuin vernieuwd. Onder speeltuin wordt een infiltratie berging gemaakt. De omliggende verharding wordt hierop aangesloten, zodat de belasting op het riool verminderd wordt.

 • Nieuwbouw Noord-West: de hemelwaterafvoeren van de nieuwe woningen wordt afgekoppeld. Voor de afwatering van de openbare ruimte worden wadi’s en infiltratieriool aangelegd. Daarnaast worden er extra maatregelen getroffen om zoveel mogelijk regenwater in het plangebied op te vangen en niet af te laten stromen richting de Nachtegaalweg.

 • Vierhouterweg: ter hoogte van de Da Costa school wordt infiltratie aangebracht. Daarbij wordt ook de bestrating vervangen. De uitvoering staat gepland op gereed voor de zomer.

 • Nunpeterweg: Uit onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen in de Nunspeterweg tussen de Sluiterweg en de Ds Kalshovenweg, blijkt dat er plaats is voor een nieuwe leiding voor hemelwaterafvoer. Het plan is om een aantal grote kolken of lijngoten te maken in de Nunspeterweg, die worden aangesloten op de nieuwe leiding. Deze leiding wordt aangesloten op het Infiltratieriool.

 • Nederlands Hervormde Kerk: Het terrein wordt afgekoppeld, zodat dit water niet meer het riool in gaat. Daarnaast wordt er gekeken of er extra waterberging onder het parkeerterrein moet worden aangebracht.

 • Stakenbergweg: In de greppel tussen de Nachtegaalweg en Merelweg staan een aantal bomen. Deze bomen verhinderen de waterdoorgang. Er worden 4 bomen gekapt voor het aanstaande broedseizoen. Daarnaast wordt onderzocht welke verdere maatregelen aan de greppel uitgevoerd moeten worden.

 • Er wordt gezocht naar mogelijkheden om op meerdere plekken tussen de Nachtegaalweg en de Merelweg afstromend hemelwater op te vangen en geleidelijk af te voeren. Hierover volgt op een later tijdstip meer informatie.

Maatregelen wateroverlast

2 februari 2017

 
Maatregelen gemeente 

juli 2016

De gemeente Nunspeet gaat over tot het nemen van maatregelen tegen wateroverlast.
Maatregelen op korte termijn:
Voor de maatregelen op korte termijn moeten een aantal zaken worden uitgezocht voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van hoogtemetingen van de betreffende locaties, het bepalen van de grondwaterstand en doorlatendheid van de grond en het doorrekenen van de afmetingen van de benodigde infiltratievoorzieningen. Ook moet er voor sommige locaties contact worden gelegd met belanghebbenden. Voor alle maatregelen geldt dat de start van de uitvoering voor de zomer zal plaatsvinden.
Maatregelen:
1) Voorkomen dat water afstroomt van hoger gelegen gebied richting het centrum van Elspeet:
Afstromend water vanuit de Hogeweg en het Vliersepad opvangen in tussenliggend weiland, dat in eigendom is van de gemeente.
2) Aanpassen infiltratieleiding
Verlagen schotten zodat bij gewone buien het water blijft staan en kan infiltreren, maar dat bij piekbuien het water goed kan wegstromen.
3) Aanbrengen van (infiltratie)berging in het centrum van Elspeet;
a) Vierhouterweg
Aanbrengen infiltratieberging in de parkeerstroken aan de Vierhouterweg ter hoogte van de Da Costaschool.
b) Sluiterweg
Aanbrengen van infiltratieberging in de Sluiterweg ter hoogte van kruising met de Nunspeterweg. Er is echter beperkte (ondergrondse) ruimte aanwezig.
c) van Slotenerf
Aanbrengen van infiltratieberging in het deel van het van Slotenerf dat afwatert naar de Sluiterweg.
4) Herstellen greppels langs Stakenbergweg tussen Feytahof-Merelweg
De doorstroming van de greppel richting de Merelweg wordt aangepakt.
Voor de overige maatregelen is gemeente Nunspeet bezig met het doorrekenen van de effecten ervan en wordt er nog het één en ander aan bijgeschaafd. Daarna worden deze maatregelen op kosten gezet en wordt er een planning aan gekoppeld. Deze maatregelen maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. Samen met de hemelwatervisie wordt deze in de raad van juni 2016 behandeld. De verdere voortgang is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming.