Kulturhus - Elspeet is aan zet

INLEIDING

De afgelopen periode is er onrust in het dorp ontstaan over de toekomst van het Elspeetse dorpshuis 'Kulturhus'. Wij zijn intensief met de gemeente in contact getreden. Tevens is er op initiatief van Wichert Stoffer en Kees van de Bosch een brief verstuurd aan de gemeenteraad om hen te wijzen op het belang van een echt Elspeets dorpshuis. Op een erg constructieve wijze hebben wij tezamen met hen zowel met ambtenaren als met bestuurders gesproken over de rol van ons dorp in de bepaling van de toekomst van het Kulturhus. Zowel wij als de gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat juíst het dorp aan zet is. 

De gemeente heeft een afgelopen maanden een plan ontwikkeld dat voor een dekkende exploitatie voor het Kulturhus zorgt. Echter, het open karakter van het dorpshuis lijkt met dit plan verloren te gaan. Het is aan ons om met een alternatief plan te komen, waarin deze open functie wél behouden blijft. De tijdsdruk voor dit plan is hoog: eind september 2019 moet ons plan bij het gemeentebestuur aangeleverd zijn. Er zijn dus slechts tweeëneenhalve maand beschikbaar om met een goed alternatief te komen. Via deze site en onze social media accounts houden we u op de hoogte.

MEDIATION TRAJECT

Het college heeft de suggestie van de gemeenteraad om verder te gaan met het mediation-traject overgenomen. Sinds half januari hebben diverse gesprekken tussen de procesbegeleiders en de betrokken partijen plaats gevonden. Hierbij is vooral aandacht geweest voor de samenwerking tussen Oranjehof en Stichting Dorpshuis Elspeet (de initiatiefnemers voor een alternatief plan), maar ook de bestaande en potentieel nieuwe huurders zijn bij dit proces betrokken. Er wordt momenteel gewerkt aan de laatste fase van het adviesrapport, welke nog in februari aan de Nunspeetse politiek aangeboden kan worden. 

RAADSVERGADERING 25 NOVEMBER 2019

Deze avond komt de gemeenteraad bij elkaar om te besluiten over onder andere de toekomst van het Kulturhus. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk, maar ook vanuit huis live te volgen via de live stream
Uitkomst van deze raadsvergadering was het verzoek van de raad aan het college om verder te gaan met het mediation-traject. De raad zag namelijk kansen om tot een exploitatiemodel te komen waarin elke partij haar deel krijgt en deze tezamen meer waard is dan de som der delen. Het streven is uiterlijk 01 maart 2020 een definitief rapport af te ronden, zodat de politiek zich kan buigen over de bevindingen van de onafhankelijke procesbegeleiders. 

RAADSVERGADERING 11 NOVEMBER 2019

Deze avond komt de raadscommisie Wonen & Ruimte bij elkaar om te discussiëren over onder andere de toekomst van het Kulturhus. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk, maar ook vanuit huis live te volgen via de live stream

BIJEENKOMST 29 OKTOBER 2019

Meer dan 125 inwoners zijn naar het Kulturhus gekomen om een update te krijgen over het alternatieve exploitatieplan. Stap voor stap zijn de aanwezigen meegenomen in de ideeën van de werkgroep en het plan dat bij de gemeente is ingeleverd. De gemeente had ons drie kaders meegegeven: langdurige financiële zekerheid, breed draagvlak voor het plan en geen extra financiële lasten voor de gemeente. In de werkzaamheden om dit voor elkaar te krijgen is het gelukt om vier partners aan ons te binden. Twee partijen pakken gezamenlijk arbeidsmatige dagbesteding voor jong en oud op, en vervullen daarmee ook een rol bij de horeca en het gastheerschap. Vrij Spel heeft daarnaast aangegeven graag haar intrek te nemen in dit gebouw om haar werkzaamheden uit te breiden. Ten slotte heeft een ondernemer bij ons de concrete wens neergelegd om een ruimte te huren als kantoor. Daarnaast hebben verschillende kleinere initiatieven zich gemeld. Met al deze partijen is een langdurige overeenkomst een optie. De partij waren we op hadden gehoopt, Oranjehof, is echter niet opgenomen in het plan. Ondanks herhaaldelijke pogingen heeft Oranjehof besloten de samenwerking niet aan te gaan. Directrice Cocky de Visser lichte dit besluit toe door te wijzen op de anderhalf jaar waarin Oranjehof reeds in gesprek is geweest over het Kulturhus, waarna alles in de startblokken staat om het plan invulling te geven. 

 

Op 11 november zal de gemeenteraad in de commissie Ruimte & Wonen verder praten over de twee plannen. Deze bijeenkomst is openbaar toegankelijk. 

De presentatie van deze avond treft u hier.

 

Het voorstel aan de gemeenteraad en de bijbehorende bijlagen (waaronder ons plan) treft u op de site van de gemeenteraad.  Het betreft punt 5a. Wanneer u op de pijl naast dit artikel klikt krijgt u de stukken te zien. 

TOELICHTING GEMEENTE 28 OKTOBER 2019

We zijn vandaag op uitnodiging van het college van B&W op het gemeentehuis geweest, om te vernemen wat ze besloten hebben op hun vergadering van 15 oktober. Helaas hebben we lang moeten wachten op een bericht en ook op het moment van het overleg hebben we nog geen inzage gehad in de besluitvorming en de onderbouwing. Tijdens dit overleg wordt ons verteld dat het college heeft besloten te kiezen voor de variant met Oranjehof en deze als voorkeursscenario voor te leggen aan de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor is dat ze ons plan financieel niet sterk genoeg vinden, twijfelen aan de bestuurlijke en exploitatie kracht op de langere termijn en ook zien ze belemmeringen op het gebied van het bestemmingsplan. Tevens zullen we geen aanspraak kunnen maken op subsidies voor een Wijkontmoetingscentrum en een vrijwilligerscoördinator omdat deze subsidies reeds aan een andere partij zijn toegewezen. 

AANLEVEREN PLAN 30 SEPTEMBER 2019

Zoals afgesproken met de gemeente hebben we vandaag ons plan voor de toekomstige exploitatie van het Kulturhus ingeleverd. Helaas hadden we niet meer tijd, want dan hadden we het plan nóg beter kunnen maken. Maar afspraak is afspraak. De gemeente gaat ons plan nu beoordelen en naast het plan van Oranjehof leggen. Half oktober zal er door het college van B&W een besluit genomen worden.

BIJEENKOMST 17 JULI 2019

Om de vaart er goed in te houden is woensdag 17 juli een vervolgbijeenkomst georganiseerd, met circa 15 partijen die concrete plannen bij ons ingediend hebben. Het was daarbij goed om te zien dat het een zeer gemengde groep was, waarbij ook het bedrijfsleven een bijdrage leverde. Zo had Rimondia BV een vergaderzaal in haar schitterende en nieuwe locatie aangeboden voor dit overleg. Waarvoor nogmaals dank! 

Gedurende deze avond is door alle aanwezigen nog eens uitgesproken dat het streven binnen dit project vooral moet zijn om een dorpshuis voor heel Elspeet te creëren, waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt. In een constructieve sfeer zijn verschillende opties besproken waarop dit bereikt kan worden en is er gesproken over welke partijen zouden moeten aansluiten om dit te bereiken. Aan de hand van dit gesprek zijn drie scenario's geschetst, waar wij de komende twee weken proberen stappen in te zetten. Dit zal geen makkelijke opgave worden, maar we zullen alles wat we hebben inzetten om een zo'n positief mogelijk resultaat te behalen. 

In gezamenlijkheid hebben we afgesproken dat het uitwerken van de drie scenario's dermate veel prioriteit heeft, dat we gedurende de zomer geen vervolgbijeenkomsten organiseren. We zijn alle betrokken partijen enorm dankbaar voor de kennis, steun en concrete plannen en benutten deze waar we kunnen. In september organiseren we weer een grote bijeenkomst, waarbij alle geïnteresseerden welkom zijn. We willen op deze avond volledig inzicht geven in het proces en de successen (en mogelijk teleurstellingen). Na deze avond zal ook een brief aangeboden worden aan het college van wethouders en burgemeester en aan de gemeenteraad. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal te zijner tijd volgen.

Mocht in de tussentijd zich een relevante ontwikkeling voordoen, dan zullen we u zeker via deze site en onze social media op de hoogte brengen. 

BIJEENKOMST 9 JULI 2019

Om alle inwoners, bedrijven en verenigingen van het dorp te informeren is tezamen met de gemeente op 9 juli een bijeenkomst in het Kulturhus georganiseerd. Maar liefst 150 geïnteresseerden waren aanwezig deze avond. De avond werd geopend door wethouders en een ambtenaar van gemeente Nunspeet. Via een heldere presentatie werd de problematiek geschetst waardoor de gemeente in actie is gekomen. De exploitatie staat dermate onder druk dat de gemeente op zoek gegaan is naar een partner om het financiële gat te sluiten, en tegelijk de maatschappelijke functie van het gebouw te behouden. Deze partner is ook gevonden in Oranjehof. Tezamen met andere vaste huurders is gekomen tot een plan waarbij de exploitatie dekkend is en zelfs enkele aanpassingen in het gebouw plaats kunnen vinden. Het open karakter van het dorpshuis zou hierbij wel verloren gaan, aldus een van de wethouders.


Het tweede deel van de avond werd verzorgd door ons, Wichert en Kees. In een interactieve setting zijn de aanwezigen gevraagd om mee te denken over de toekomst van het Kulturhus. Het zou wel eens een eenmalige kans kunnen zijn om het Kulturhus een echte dorpsfunctie te geven. Dit gevoel werd breed gedragen en tientallen ideeën en verzoeken zijn tijdens deze avond en de dagen hierna bij ons binnengekomen. Een fantastisch signaal van het dorp en een mooie start van een ingewikkelde en uitdagende periode waarin we moeten zien te komen tot een beter plan dan dat van de gemeente. Overigens is het streven een beter plan te maken, niet zo zeer om een eigen plan te maken. Als blijkt dat het niet mogelijk is om een completer plan voor te leggen, zullen we ons neer moeten leggen bij het kloppende verhaal van de gemeente.